Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

BILLIE AT HOME is een afdeling van BARKING BILLIE BV
Melopeestraat 2, 1080 Brussel, België.

sales@billieathome.com
+ 32 477 532 832

BE 0841 943 271

www.billieathome.com

Artikel 1: algemene bepalingen

De webshop van BILLIE AT HOME, een afdeling van BARKING BILLIE, een BV met zetel in de Melopeestraat 2, 1080 Brussel, België, BTW BE 0841 943 271, RPR Brussel, biedt zijn klanten de mogelijkheid om producten te kopen via zijn webshop.

Deze Algemene Voorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op alle bestellingen die een bezoeker van deze webshop (klant) plaatst. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van BILLIE AT HOME moet de klant uitdrukkelijk akkoord gaan met deze voorwaarden. Dit betekent dat de klant, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door BILLIE AT HOME werden aanvaard.

Artikel 2: prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn altijd inclusief btw en alle andere vereiste rechten of belastingen die de klant moet betalen.

Eventuele verzendings-, reserverings- of administratiekosten die worden aangerekend, moeten afzonderlijk worden verduidelijkt.

De vermelde prijs heeft alleen betrekking op de artikelen zoals die schriftelijk zijn vastgelegd. De bijbehorende foto's zijn louter decoratief en bevatten mogelijk elementen die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: beschikbaarheid

Alle bloemen en boeketten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. In geval van bevoorradingsproblemen of problemen met de kwaliteit van de bloemen behoudt BILLIE AT HOME zich het recht voor om elk product te vervangen door een alternatief product met een gelijkaardige stijl en een gelijkwaardige (of grotere) waarde en kwaliteit. Indien nodig, en wanneer de vervanging aanzienlijk is, zal BILLIE AT HOME proberen contact met u op te nemen via e-mail. Neem contact met ons op als u de aangeboden vervanging wilt bespreken. Hou er rekening mee dat bladgroen zonder voorafgaande kennisgeving kan worden vervangen.

Als we u niet kunnen bereiken via de contactmethodes die werden verstrekt vóór de verwerking van uw bestelling gaan we ervan uit dat u de vervanging aanvaardt.

Beschadigde bloemen: hoewel we ons uiterste best doen om dit te voorkomen, kunnen bloemen in zeldzame gevallen beschadigd aankomen op hun bestemming. De ontvanger die beschadigde bloemen ontvangt, vragen we onmiddellijk contact met ons op te nemen zodat we een van de volgende regelingen kunnen treffen: een nieuwe verzending op de eerstvolgende beschikbare leveringsdatum, of een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. Het bedrag van de gedeeltelijke terugbetaling is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de staat van de bloemen. Het is mogelijk dat we u vragen ons een foto van de beschadigde bloemen te sturen.

Ondanks het feit dat de online catalogus en webshop met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Duidelijke fouten of vergissingen in de productkeuze zijn voor BILLIE AT HOME niet bindend. Wat de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie betreft, is BILLIE AT HOME uitsluitend gebonden aan een middelenverbintenis. BILLIE AT HOME is op geen enkele wijze aansprakelijk in het geval van duidelijke materiaal- of drukfouten.

Als de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringsvoorwaarden of -methode, vragen wij de klant om vooraf contact met ons op te nemen.

De productselectie is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door het bedrijf worden gewijzigd of ingetrokken. BILLIE AT HOME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod voor bepaalde tijd of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: online aankopen

De producten kunnen worden gekocht door te klikken op de knop 'kiezen', die u naar een pagina met opties brengt. U maakt een keuze en klikt op 'bestellen'. U komt vervolgens op de pagina met contactinformatie (die verplicht is) en de leveringsmethode. U kunt kiezen of u de goederen ophaalt of laat bezorgen. Bij elke verzending hoort een bijkomende kost die wordt vermeld. Klik op 'verder winkelen' (of 'verder naar betalen' als u ervoor kiest om af te halen). Zodra u op 'verder naar betalen' klikt, zult u de algemene voorwaarden moeten aanvaarden en krijgt u de betalingsopties. Na de betaling krijgt u een e-mail met uw bestelling.

De klant kan kiezen tussen de volgende betalingsmethoden:

  • bancontact


BILLIE AT HOME heeft het recht om een bestelling te weigeren op grond van een ernstige inbreuk van de klant met betrekking tot zijn bestellingen.

Artikel 5: levering en uitvoering van de overeenkomst

BILLIE AT HOME zal in het belang van de klant bepalen of de bestelling per taxi, fiets of andere koerierdienst wordt geleverd voor de prijs die op de betaalpagina staat vermeld. De levering vindt plaats op de door de klant aangegeven datum. In het geval van een crisis, pandemie, oorlog of een ernstig incident dat niet onder de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van het bedrijf valt, kan de levering echter te laat komen, of in het ergste geval worden geannuleerd. In dat geval zal de bestelling worden terugbetaald. Indien de klant (of een persoon die de bloemen zou moeten ontvangen zoals vermeld op het leveringsadres) niet aanwezig is op het moment van de levering, zal een nieuwe levering worden gepland, betaald door de klant. In geval van afwezigheid op het moment van levering, met als gevolg een nieuw leveringsmoment en aanbieding, is BILLIE AT HOME niet verantwoordelijk voor mogelijk minder frisse bloemen en problemen als gevolg van het extra traject.

BILLIE AT HOME zal alles in het werk stellen om de klant te informeren over eventuele leveringsproblemen en een oplossing te bieden.

BILLIE AT HOME heeft een gratis afhaalservice in Brussel op het adres dat vermeld staat bij 'Bedrijfsinformatie' of op een andere locatie die tijdens de bestelling uit een lijst kan worden gekozen.

Verse bloemen die via deze webshop worden besteld, worden in België geleverd. Elk ander artikel in de webshop wordt wereldwijd verzonden op kosten van de klant of voor de leveringskost die tijdens de betaalprocedure wordt vermeld.

Tenzij anders is overeengekomen of uitdrukkelijk anders werd bepaald, worden de verse bloemen geleverd aan de woonplaats of het adres dat bij de betaling als leveringsadres werd vermeld.

Zichtbare schade en/of kwaliteitsgebreken aan een artikel of een andere tekortkoming in de levering moeten onmiddellijk door de klant aan BILLIE AT HOME worden gemeld. Voor problemen met beschadigde bloemen of beschikbaarheid verwijzen wij naar artikel 3.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant op het moment dat de goederen fysiek door de klant (of een door de klant aangewezen derde die niet de transporteur is) zijn ontvangen. Het risico gaat echter over op de klant bij levering aan de transporteur wanneer de transporteur de opdracht voor het vervoer van de goederen heeft ontvangen en deze optie niet door BILLIE AT HOME werd aangeboden.

Opgelet: als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw bestelling, dient u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur na de leveringsdatum, contact met ons op te nemen via de link 'Mail ons' op onze website. Door de bederfelijke aard van onze producten kunnen wij niet ingaan op klachten en problemen die pas na de periode van 2 dagen worden gemeld. In het geval van kwaliteitsproblemen vragen wij u een duidelijke foto van het probleem toe te voegen aan het contactformulier.

Bij het plaatsen van een bestelling voor een medewerker of patiënt in het ziekenhuis is het belangrijk dat u nagaat of het ziekenhuis wel bloemenleveringen aanvaardt. Het is ook belangrijk dat u ons het juiste kamernummer van de ontvanger bezorgt, net als de naam die deze patiënt gebruikte bij zijn/haar inschrijving. Aangezien ziekenhuizen niet altijd bloemenleveringen aanvaarden, zijn wij niet aansprakelijk voor gevallen waarin een bloemenlevering door een ziekenhuis wordt geweigerd. Eventuele rechtsmiddelen zijn naar eigen goeddunken. Voor een uitvaartlevering moet de bestelling minstens 24 uur vooraf worden geplaatst. Als de bestelling aan de begrafenisondernemer wordt geleverd, hebben wij de naam van de overledene, het tijdstip en de datum van de uitvaart nodig.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

Geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van BILLIE AT HOME tot het moment dat de klant de goederen volledig betaalt.

Indien nodig verbindt de klant zich ertoe om derden te informeren over het eigendomsvoorbehoud van BILLIE AT HOME, bijvoorbeeld aan eenieder die zou proberen artikelen te nemen die niet volledig betaald zijn.

Artikel 7: herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op klanten in hun hoedanigheid van consumenten die online artikelen kopen bij BILLIE AT HOME.

De klant mag het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van goederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

Het herroepingsrecht is van toepassing (dit geldt niet voor de levering van bloemen) op gekochte accessoires:

De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te herroepen, zonder daarvoor een reden te moeten opgeven.

Het herroepingsrecht vervalt 14 kalenderdagen na de datum waarop de eerste verzending van de goederen fysiek werd ontvangen door de klant of een door de klant aangeduide derde persoon die niet de transporteur is.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant BILLIE AT HOME in een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per e-mail) op de hoogte brengen van zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de klant vóór het verstrijken van de herroepingstermijn een kennisgeving van zijn beslissing tot uitoefening van het herroepingsrecht sturen.

In ieder geval beschikt de klant over maximaal 14 kalenderdagen, vanaf de dag dat hij BILLIE AT HOME op de hoogte bracht van zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst, om de goederen terug te sturen of te overhandigen aan BILLIE AT HOME. De klant is op tijd als hij de goederen heeft teruggestuurd voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Indien het geretourneerde product op welke manier dan ook in waarde is gedaald, heeft BILLIE AT HOME het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een vergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die te wijten is aan het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alleen artikelen die in de originele verpakking worden geretourneerd, samen met alle accessoires, de handleiding en de factuur of kassabon, kunnen worden geretourneerd.

Indien de klant zich terugtrekt uit de overeenkomst, zal BILLIE AT HOME alle tot dan toe van de klant ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de standaard verzendingskosten, met een maximum van 14 kalenderdagen vanaf de datum dat BILLIE AT HOME door de klant op de hoogte werd gebracht van zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Voor verkoopovereenkomsten kan BILLIE AT HOME wachten met de terugbetaling tot alle goederen zijn teruggestuurd, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

BILLIE AT HOME zal de klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als de klant gebruikte bij de eerste transactie, tenzij met de klant uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In ieder geval worden aan de klant geen kosten aangerekend voor deze terugbetaling.

Artikel 8: klantendienst

De klantendienst van BILLIE AT HOME is bereikbaar via e-mail op info@billieathome.com. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via de bovengenoemde contactmethoden van de klantendienst.

Artikel 9: sancties bij niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van alle andere rechten die BILLIE AT HOME toekomen, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het onbetaalde bedrag in geval van laattijdige of niet-betaling, met ingang op de datum van de contractbreuk, en zonder voorafgaande kennisgeving. Bovendien is de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, zonder voorafgaande kennisgeving, van 10% van het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande is BILLIE AT HOME gerechtigd de onbetaalde of onvolledig betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, BARKING BILLIE en zijn afdeling BILLIE AT HOME, volgt de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke informatie die u met ons deelt, wordt enkel gebruikt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de aangegane overeenkomst, de verwerking van de bestelling, de verzending van nieuwsbrieven, en reclame- en/of marketingdoeleinden.

U hebt een wettelijk recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en correctie ervan. Mits voorlegging van een identiteitsbewijs (kopie van uw identiteitskaart) kunt u een gratis papieren afschrift van uw persoonlijke gegevens ontvangen. Stuur hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar BARKING BILLIE BV, Melopeestraat 2, 1080 Brussel. Indien nodig kunt u ons ook vragen om onjuiste, onvolledige of irrelevante informatie te corrigeren.

Indien de informatie wordt gebruikt voor direct marketing: u kunt het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden kosteloos beletten. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen op de bovengenoemde manier, via BARKING BILLIE BV, Melopeestraat 2, 1080 Brussel.

Wij behandelen uw informatie als vertrouwelijk en zullen deze niet aan derden doorgeven, verhuren of verkopen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn inloggegevens en het gebruik van zijn wachtwoord vertrouwelijk te houden. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en BILLIE AT HOME heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

BILLIE AT HOME slaat online (anonieme) bezoekersstatistieken op om te bepalen welke pagina's op de website worden geopend en in welke mate.

Hebt u vragen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via BARKING BILLIE BV, Melopeestraat 2, 1080 Brussel.

Artikel 11: gebruik van cookies

Wanneer u de website bezoekt, kunnen er 'cookies' worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website via de browser op uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan enkel worden gebruikt om een apparaat te identificeren.

Eerstepartijcookies (first-party cookies) zijn technische cookies die door de bezochte website zelf worden gebruikt en die de website helpen optimaal te functioneren. Voorbeelden: instellingen die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken aan de website koos, of een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken invoerde.

Derdepartijcookies (third-party cookies) zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van andere websites, zoals een bestaande marketing- of reclameplug-in. Voorbeelden: cookies van Facebook, Instagram of Google Analytics. De bezoeker moet eerst toestemming geven om zulke cookies van de website toe te staan. Dit kan via een balkje onderaan of bovenaan een webpagina, met een verwijzing naar het bijbehorende beleid dat het verder surfen op de website niet verhindert.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden aanvaard, of dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd, of dat de cookies later van uw harde schijf worden verwijderd. Om dit te doen, moet u de instellingen van uw browser wijzigen (via de helpfunctie). Hou er rekening mee dat bepaalde grafische elementen dan mogelijk niet correct worden weergeven of dat bepaalde toepassingen onbruikbaar worden.

Als u onze website gebruikt, stemt u in met het gebruik van cookies.

Artikel 12: ongeldigverklaring - niet-afstandsverklaring

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen.

Indien BILLIE AT HOME op enig moment verzuimt om een van de rechten die in deze voorwaarden zijn vastgelegd af te dwingen of een gelijkwaardig recht uit te oefenen, zal dit nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van zulke bepalingen en zal dit nooit leiden tot de ongeldigheid van deze rechten.

Artikel 13: wijzigingen aan de voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden wanneer daar expliciet naar wordt verwezen, en met de algemene verkoopsvoorwaarden van BILLIE AT HOME. In geval van tegenstrijdigheden hebben de huidige voorwaarden voorrang.

Artikel 14: bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups dienen als bewijsvoering.

Artikel 15: toepasselijk recht - bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht met betrekking tot het toepasselijke recht en met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Tenzij de klant een consument is, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd voor eventuele geschillen.